Hoofdmenu

Wegwijs in Multimedia
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Social Computers & Educatie

1. ALGEMEEN

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities van deze Algemene Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Social Computers & Educatie schriftelijk is bevestigd.

De klant erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Social Computers & Educatie.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de voorwaarden.

2. PRIJSOPGAVEN EN AANBOD

Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

Social Computers & Educatie is eerst gebonden, nadat de offerte gepresenteerd aan de klant en de opdracht door de klant is verstrekt. De prijsopgaven zijn gebaseerd op basis van de gegevens zoals de klant deze heeft verstrekt.

Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).

Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt bij Social Computers & Educatie en/of haar leverancier(s).

Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.

Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.

Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

3. OPDRACHTEN

Indien de klant de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Social Computers & Educatie alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Social Computers & Educatie eerst na schriftelijke acceptatie.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Behoudens in geval van door de klant te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Social Computers & Educatie, is Social Computers & Educatie niet aansprakelijk voor het niet (meer) compleet zijn van evt. aangeleverde (persoons)gegevens.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Social Computers & Educatie, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 4.

Alle leveringstijden worden door Social Computers & Educatie steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de betaling ontvangen is of als anders is afgesproken het moment van opdrachtverstrekking. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de klant nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de klant evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de klant evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Social Computers & Educatie kennisgeeft.

Social Computers & Educatie is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de klant de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Social Computers & Educatie een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Social Computers & Educatie is gerechtigd, de (persoonlijke) gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Social Computers & Educatie vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden en op te nemen in haar klantendatabase.

Social Computers & Educatie verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de klant beoogde doel.

Indien tijdens de uitvoering van een door Social Computers & Educatie aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Social Computers & Educatie onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Social Computers & Educatie het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

Social Computers & Educatie is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data. Het veiligstellen van data kan ook door Social Computers & Educatie gebeuren mits dit door een opdracht van de  klant  schriftelijk overeengekomen wordt. Hierbij kan geen garantie worden geboden dat alle data wordt gebackupped.

Bij herinstallatie of nieuwe installatie van computer, laptops, tablets en telefoons dient de klant zelf legale software aan te leveren die zij op het systeem willen installeren. Indien zij niet over de gewenste software beschikken kan Social Computers & Educatie dit, indien verkrijgbaar, aanschaffen en installeren. De bijkomende kosten, zoals de aanschafkosten voor de software, zijn altijd voor de klant.

Door de materiaalkeuze van een producent kan esthetische beschadiging bij reparatie en/of inbouwen van hardware niet geheel worden uitgesloten; SC&E kan niet aansprakelijk worden gesteld in deze.

Bij het installeren en repare

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Social Computers & Educatie aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Social Computers & Educatie gerechtigd het product te verkopen.

Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

 1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
 3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Uitsluiting herroepingsrecht Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
 3. Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en - u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
 4. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 9. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en - u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

5. KLACHTEN EN GARANTIE

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Bij verschil van uitleg van prijsopgaven, opdracht bevestigingen of ander materiaal geldt de uitleg van Social Computers & Educatie als bindend.

Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

Social Computers & Educatie hanteert een garantietermijn van 2 maanden op de uitgevoerde diensten.

Social Computers & Educatie aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de klant of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

Bij een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties blijft de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties bestaan.

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar (zakelijk) en twee jaar (consumentenrecht). Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de harddisk) een eigen garantie bieden.

Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Indien uw apparaat dat bij ons gekocht is door een probleem naar de leverancier moet worden opgestuurd zullen wij dit voor u verzorgen. De reparatietijd verschilt per product. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Door het geven van een opdracht verklaart de klant, dat geen inbreuk op en/of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Social Computers & Educatie in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de opdracht voortvloeiende.

Social Computers & Educatie verplicht zich gegevens van of ten behoeve van de klant ontvangen in goede orde te bewaren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d.

Adviezen worden door Social Computers & Educatie naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

Social Computers & Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door de klant van niet correcte of onduidelijke gegevens.

Social Computers & Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens op informatiedragers als gevolg van een defecten of een van buitenkomende oorzaak. Met name wordt verlies van informatie als gevolg van blikseminslag, stroomstoring, statische ontlading uitgesloten.

7. EIGENDOMSRECHT, COPYRIGHT EN PRIVACY

De klant blijft aansprakelijk en verantwoordelijk voor door hem aangeleverde gegevens/materialen (bijv. Softwarelicenties). Social Computers & Educatie verkrijgt geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de aan hem aangeleverde gegevens/materialen en de inhoud daarvan, ongeacht het stadium van

ontwikkeling of productie van het product.

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

De software die door de klant besteld wordt zal altijd met een officiële en originele licentie worden geleverd door Social Computers & Educatie.

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
 • Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).
 • Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard. In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

8. BETALING

Bij Social Computers & Educatie kan op diverse manieren worden betaald, maar een bankoverboeking heeft onze voorkeur.

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling.

Bij stornering en/of annulering door de klant van het betaalde bedrag, is de klant rente over het factuurbedrag verschuldigd, naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum waarop de klant de opdracht aan Social Computers & Educatie heeft verstrekt. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Social Computers & Educatie moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de klant.

9. GESCHILLEN

Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

Op alle overeenkomsten en transacties van Social Computers & Educatie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Social Computers & Educatie.

 

van Sonsbeecklaan 38, 6191JM Beek
+31(0)6 - 47 76 35 97
info@socialcomputers.nl

Volg ons op facebook
Volg ons op instagram

Wij werken uitsluitend op afspraak!
U kunt ons telefonisch bereiken op onderstaande tijden.

Ma - Vr 17:00 - 21:00
Za 09:30 - 14:00

Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Bestelinformatie

KvK nr: 6488 3183
BTW nr: NL001818506B38